Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

Používaním našich služieb potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „Podmienky") prečítali, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. Tieto Podmienky sa ich odsúhlasením stávajú súčasťou našej spoločnej dohody/zmluvy, na základe ktorej Vám ako užívateľovi budeme My, spoločnosť JIMI Fashion s.r.o. ako poskytovateľ poskytovať službu. Ak tieto Podmienky neustanovujú inak, túto dohodu s Vami uzatvárame okamihom, kedy si objednáte E-shop.

Ako iste viete, komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu spoločnú dohodu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu objednávania našej Služby, bude to mať pred týmito Podmienkami prednosť.

1. Niektoré definície

1.1. My sme Poskytovateľ alebo Poskytovateľ služby alebo spoločnosť :

JIMI fashion s.r.o., so sídlom: Macáková 167/20, 040 11 Košice - mestská časť Lorinčík, IČO: 50 865 561, DIČ 2120520413, IČ DPH: SK2120520413,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41409/V, adresa elektronickej pošty: jimi@jimishop.sk, telefónne číslo: +421918444666; orgánom dohľadu, ktorému činnosť spoločnosti podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1.  

1.2. Vy ste užívateľ našej Služby a to ako:

 1. fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „ Spotrebiteľ “),
 2. fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „ Podnikateľ “);

1.4. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný v rámci Služby.

1.5. Služba je naše e-shopové riešenie poskytované ako služba, ktoré si môžete objednať na adrese https://www.rucicky.sk a prostredníctvom ktorého si môžete za pomoci prednastavených šablón vytvoriť a prevádzkovať vlastný E-shop  ktorý sa riadi Vašimi vlastnými obchodnými podmienkami a ktorý prevádzkujete vo vlastnom mene a na vlastný účet.

1.6. Službou je aj plnenie poskytované na mieru na základe Individuálnej Objednávky.

1.7. Zmluvné strany je naša spoločnosť a Vy po riadnom vyplnení Objednávky,  jej akceptácií zo strany našej spoločnosti.


2. Objednávka E-shopu

2.1. Službu si pred jej objednaním môžete vyskúšať a to prostredníctvom Skúšobného E-shopu, ktorého platnosť sa automaticky skončí po uplynutí 30 dní od jeho aktivácie ak nebude z Vašej strany vykonaná riadna Objednávka. 

2.2.  E-shop si môžete objednať tak, že sa zaregistrujete na našich webových stránkach. Za týmto účelom do príslušnej sekcie našich webových stránok „Mám záujem o E-shop“  úplne a pravdivo vyplníte Objednávku. Do Objednávky  ste  povinný udávať  iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedáte.

2.3. Za úplne vyplnenú Objednávku sa považuje zodpovedanie a uvedenie všetkých povinných údajov  vyžadovaných spoločnosťou a označených symbolom “*“ nachádzajúcich sa na webovej stránke spoločnosti, pričom týmto odoslaním Objednávky  potvrdzujete, že ste :

2.4. Po objednaní E-shopu Vám zašleme potvrdenie o jej akceptácii, doručením tejto našej akceptácie je uzatvorená Zmluva. Uzatvorením Zmluvy vzniká spoločnosti nárok na  odmenu/cenu za poskytnuté Služby vypočítanú v Kompletne vyplnenej Objednávke, prípadne uvedenú v Cenníku spoločnosti v aktuálnom znení, ku ktorej sa pripočíta zákonom stanovená DPH.

2.5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu, ktorú ste si určili v Objednávke a za ktorú ste zaplatili Cenu. Objednaním služby sme sa vzájomne  dohodli, že v prípade, ak na základe  našej výzvy  pred ukončením predplateného obdobia resp. skôr ak to vyžaduje daná  služba Vám zašleme výzvu k úhrade Ceny a Vy túto Cenu v prospech spoločnosti v stanovenej lehote zaplatíte, predlžuje sa platnosť a účinnosť tejto Zmluvy o toto ďalšie obdobie (opcia). Zmluvné strany sa dohodli, že ste oprávnený využiť opciu aj opakovane. V opačnom prípade budú Služby  zo strany spoločnosti pozastavené a Zmluva sa ukončuje uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.

3. Technické požiadavky a povinnosti používateľa

3.1.Aby Služba fungovala tak, ako má, potrebujeme aby ste dodržiavali pokyny uvedené v dokumentácii. Nesmiete zasahovať do jadra E-shopu a ani požadovať jeho úpravy.

3.2 Zodpovedáte za obsah a dáta zverejnené a umiestnené na našom virtuálnom serveri a zaväzujete sa všetky Služby užívať len v súlade s platnými právnymi predpismi na území, kde Služby užívate, rozhodným právom, právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a v súlade s dobrými mravmi.

3.3. Aby sme mohli spolupracovať, budeme Vám občas musieť zriadiť prístupové práva do rôznych aplikácií. Prosíme Vás, aby ste všetky prístupové údaje k používateľským a administratívnym účtom uchovávali v tajnosti a chránili ich pred sprístupnením, zverejnením a/alebo zneužitím zo strany tretích osôb. A tiež aby ste nám bezodkladne ohlásili stratu prístupových údajov alebo podozrenie na ich odcudzenie či zneužitie. Užívanie Služby nesmiete umožniť inej osobe.

3.4. Aby užívaním Služby nedošlo k poškodeniu našich záujmov alebo záujmov tretích strán, dohodli sme sa, že jej prostredníctvom nebudete:

 1. poskytovať služby alebo predávať tovary, ktoré môžu byť považované za rizikové alebo nebezpečné, za tieto považujeme najmä nakladanie s tovarom alebo komoditami, ktoré sa používajú v súvislosti s páchaním trestnej činnosti vrátane podvodu, terorizmu a pod., alebo ktoré sú spojené s vysokou mierou finančných rizík, alebo ktoré podliehajú zvláštnym regulačným opatreniam, alebo ktoré môžu byť vo všeobecnosti či určitými skupinami obyvateľov považované za nemravné, neetické či urážlivé,
 2. odosielať alebo zverejňovať oznámenia s obsahom nevhodným, klamlivým, škodlivým, porušujúci dobré mravy alebo poškodzujúcim nás alebo tretie strany (napríklad nenávistný, pornografický, alebo podnecujúci k násiliu,
 3. odosielať správy s nesprávnymi alebo neaktuálnymi informáciami,
 4. šíriť oznámenie, ktoré by mohli príjemca obťažovať (spam), alebo
 5. akokoľvek inak postupovať v rozpore s platnými právnymi predpismi.

3.5. Vaše dáta v E-shope pravidelne zálohujeme a dávame si pozor na to, aby sa nepoškodili. Ale pretože bezpečnosť berieme vážne, prosíme Vás aby ste si pred vykonaním akýchkoľvek zmien všetky svoje dáta v E-shope zálohovali aj na vlastnom úložisku. Pokiaľ Vás o to požiadame, odovzdáte nám túto zálohu, ako aj ďalšie potrebné prístupy a informácie, ktoré si vyžiadame, aby sme mohli obnovu dát urobiť. Nemôžeme totiž vylúčiť, že sa stane nejaká chyba na Vašej strane (napríklad Váš manažér omylom vymaže tisíc produktov z administrácie) a dáta sa tak poškodia alebo stratia. Ak by z akéhokoľvek dôvodu došlo k poškodeniu dát alebo narušeniu ich integrity, nebudeme za to zodpovedať.

3.6. Nezabudnite nás vždy vopred aspoň 7 pracovných dní informovať o akejkoľvek reklamnej a marketingovej akcii, ktorá môže spôsobiť nadmernú alebo neúmerne veľkú návštevnosť E-shopu. Bez nášho prechádzajúceho schválenia a prípravy nebude E-shop schopný takú návštevnosť pojať. V prípade, že nás nebudete vopred informovať, máme právo prevádzku E-shopu pozastaviť, ak svojou nadmernou záťažou obmedzuje server, na ktorom je umiestnený, a to až do doby, kedy bude podľa nášho názoru záťaž opäť v normále. V žiadnom prípade nezodpovedáme za škodu, vrátane ušlého zisku, ktorá Vám môže v tejto súvislosti vzniknúť.

4. Aktualizácia e-shopu a technická podpora

4.1. Podľa nášho uváženia a v rozsahu, ktorý budeme považovať za vhodný, budeme vykonávať bezplatné aktualizácie jadra E-shopu (nikdy nie front-end časti E-shopu). Tieto aktualizácie prebiehajú automaticky, bez toho aby ste museli čokoľvek odsúhlasiť. Nemožno ich teda odmietnuť, preto Vás žiadame, aby ste ich vždy prijali.

4.2. Niektoré aktualizácie môžeme v budúcnosti spoplatniť, o tom Vás ale budeme vopred informovať.

4.3. Ak budete mať záujem o aktualizáciu nad rámec týchto Podmienok, najmä o update (doplnenie a aktualizácia) a upgrade (rozšírenie a doplnenie funkcií a zlepšenie užívateľského rozhrania), môžete o to požiadať. Jedná sa ale o platenú Službu podliehajúcu Individuálnej Objednávke.

4.4. O všetkých aktualizáciách a updates Vás budeme priebežne informovať v administračnom rozhraní E-shopu.

4.5. Budeme sa usilovať o to, aby Služba fungovala bezchybne a stále. Sme ale tiež len ľudia, a preto sa občas môže stať, že dočasne prestane fungovať alebo bude nedostupná. Dôvodom takéhoto výpadku môže byť údržba alebo aktualizácia na našej strane, ale aj neočakávaná porucha. Nemusíte sa ale báť, budeme sa snažiť Vás o výpadkoch informovať vopred, a to prostredníctvom e-mailu alebo administrátorského rozhrania Služby. A ak by nami spôsobený výpadom trval dlhšie ako 24 hodín, dáme Vám zľavu z ceny vo výšky pomernej časti celkového počtu hodín poskytovania Služby v mesiaci a doby trvania výpadku. Okrem tejto zľavy Vám však už žiadne ďalšie odškodnenie platiť nebudeme.

4.6. Ak by Služba úplne prestala fungovať, dajte nám kedykoľvek vedieť prostredníctvom kontaktného e-mailu. Na menej závažné problémy Vám odpovie naša technická podpora v pracovné dni v čase od 9 do 14 hodín, ktorú môžete kontaktovať telefonicky na tel. +421 918 444 666 alebo prostredníctvom e-mailu na jimi@jimishop.sk. V každom prípade, ak nám budete písať ohľadom nejakého problému týkajúceho sa E-shopu, nezabudnite spomenúť, k akému E-shopu sa vzťahuje a v čom problém vidíte.

4.7. Pri riešení prípadných problémov budeme odstraňovať ako prvé tie najzávažnejšie. Budeme sa pritom snažiť vyriešiť ich v lehote zodpovedajúcej ich závažnosti. Za vyriešené ich budeme považovať v okamihu, keď:

 1. dôjde k vyriešeniu ich príčiny a prestane k nim dochádzať,
 2. obnovíme E-shop do posledného funkčného stavu z existujúcej zálohy,
 3. poskytneme Vám také pokyny pre spôsob použitia Služby, pri ktorých dodržiavaní k problému nedochádza alebo
 4. Vám oznámime, že problém spôsobila príčina na strane tretích osôb.

4.8. Pamätajte tiež na to, že fungovanie Služby závisí na riadnom fungovaní služieb a zariadení tretích strán (napríklad poskytovateľa internetu). Služby tretích strán nemôžeme ovplyvniť, a preto, ak v dôsledku ich pochybenia nebude fungovať ani Služba, nebudeme za to niesť zodpovednosť.

4.9. Ako užívateľ služby E-shopu nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré Vám boli potvrdené z  administratívneho rozhrania spoločnosti alebo s použitím alebo zneužitím Vám pridelených alebo zvolených prihlasovacích údajov. Ako užívateľ služby ste povinný chrániť pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb. Spoločnosť nie je nijako zodpovedná za zneužitie Vašich prihlasovacích údajov alebo Vašich osobných údajov či tretích strán, ktorým poskytujete prostredníctvom našej služby svoje aktivity a obchody.

5. Cena

5.1. Cena za Služby je cena, ktorú ste nám potvrdili pri objednávke E-shopu po dobu 12 mesiacov. Cena je uvedená s DPH. Aktuálny cenník za poskytované Služby je zverejnený na webovej stránke spoločnosti.  

5.2. Spoločnosť je oprávnená zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných Služieb vrátanie Ceny alebo parametrov poskytovaných Služieb (vrátane Služieb už existujúcich), a to s účinnosťou voči Vám od ďalšej splatnosti Ceny a/alebo uhradením Ceny po zmenení podmienok poskytovanej Služby, pričom tým, ktorý majú uhradenú Cenu za službu, zostávajú zachované podmienky poskytovania Služieb do splatnosti ďalšej Ceny v pôvodnom rozsahu. Vykonaním úhrady Ceny v zmenenom rozsahu za poskytované Služby vyjadrujete svoj súhlas s poskytovaním Služieb podľa aktuálne platnej (teda zmenenej ponuky) pre túto službu.

5.3. Vyhradzujeme si právo  úplne, alebo čiastočne odobrať Službu zo svojej ponuky.  V prípade ak  Službu odobratú z našej ponuky využívate, máte nárok na jej poskytovanie v pôvodnom rozsahu do splatnosti ďalšej Ceny, nie však na jej úpravy, rozšírenie, či zmeny. Spoločnosť Vás môže vyzvať k zmene Služby podľa svojej aktuálnej ponuky k určitému dátumu, po uplynutí ktorého bude poskytovanie takejto služby ukončené. O krokoch a postupoch opísaných v prvej vete tohto článku Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu na svojej webovej stránke.

6. Platobné podmienky

6.1. Kompletným vyplnením Objednávky  sa zaväzujete zaplatiť spoločnosti Cenu, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v kompletne vyplnenej Objednávke, inak v rozsahu a vo výške uvedenej v Cenníku, ktorý je verejne dostupný na webovej stránke spoločnosti. Pokiaľ nie je v objednávke, alebo v Cenníku stanovená splatnosť ceny , lehota splatnosti poplatku je spravidla 1x ročne dopredu.

6.2. Súčasťou Potvrdenia o prijatí Objednávky bude taktiež tzv. proforma faktúra znejúca na výšku Ceny, ktorá má splatnosť 14 dní. Do 14 dní po uhradení proforma faktúry spoločnosti spoločnosť vystaví a odošle Vám  elektronicky účtovný doklad. Zaplatením Ceny sa rozumie jej pripísanie na účet spoločnosti  uvedený v proforma faktúre v plnej výške a so správnym variabilným symbolom.

6.3. Cenu ste  povinný platiť výlučne  bezhotovostným prevodom v prospech účtu uvedenom na proforma faktúre  s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného v proforma faktúre. Platba poštovými poukážkami sa vylučuje a prípadná úhrada prostredníctvom poštovej poukážky, zmenkou alebo šekom sa nepovažuje za uhradenie Ceny .

6.4. Spoločnosť 14 dní pred ukončením predplateného obdobia, prípadne skôr ak to vyžaduje daná služba, Vám  zašle e-mailom výzvu k úhrade ceny za ďalšie obdobie  spoločne s proforma faktúrou, ktorá je splatná do 14 dní. Ustanovenia odseku 6.3. tohto článku sa v tomto prípade použijú primerane. V prípade, že predmetom výzvy je predlžovací poplatok a tento nie je uhradený do 14 dní od odoslania tejto výzvy Zmluva sa končí  posledným dňom  predplateného obdobia. Po ukončení Zmluvy má spoločnosť právo odstrániť všetky Vaše dáta zo svojej stránky a svojich zariadení.

6.5. Spoločnosť si vyhradzuje právo upravovať výšku Ceny za služby  počnúc splatnosťou ďalšej Ceny za služby. O tejto skutočnosti budete v dostatočnom predstihu informovaní. Ustanovenia článku 6.2. a 6.3. týchto VOP platia primerane.

6.6. Spoločnosť je povinná vrátiť Vám  Cenu  resp. jeho pomernú časť iba v prípade, ak nemôže zabezpečiť Službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných týmito VOP a ak ako protihodnotu vrátenia zaplatenej pomernej časti Ceny si nevyberiete inú Službu alebo tovar podľa vlastného výberu poskytovaný spoločnosťou v tejto výške.

6.7. V prípade Vášho omeškania s uhradením Ceny o viac ako 7 dní odo dňa splatnosti Ceny a/alebo iného finančného záväzku, je spoločnosť  oprávnená pozastaviť poskytovanie Služieb až do úplného uhradenia Ceny a/alebo iného finančného záväzku s právom účtovať poplatok za opätovnú aktiváciu Služieb.

6.8. Ak uhradíte Cenu  v sume vyššej ako je požadovaná spoločnosťou, tak suma do výšky 1 Euro sa považuje za zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti vykonať úhradu v požadovanej sume a sumu do 1 Eur spoločnosť  nevráti na Váš účet. Sumu, ktorá prevyšuje 1 Eur Vám vrátime na účet, z ktorého bola zaslaná do 10 pracovných dní.

7. Užívacie oprávnenia

7.1. Niektoré časti Služby (napríklad grafika, texty, počítačové programy, hovorme tomu "náš obsah") môžu byť chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva nás a tretích osôb. Náš obsah ostáva náš a neudeľujeme Vám k nemu žiadne práva okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku.

7.2. Aby ste mohli Službu užívať, udeľujeme Vám nevýhradné oprávnenie na užívanie nášho obsahu. Toto oprávnenie je územne neobmedzené a časovo obmedzené vždy len na obdobie, za ktoré zaplatíte cenu.

7.3. Oprávnenie nemôžete previesť na tretie osoby (postúpiť) ani z neho nesmiete udeľovať podoprávnenie. Náš obsah ďalej nesmiete rozmnožovať, rozširovať či akýmkoľvek spôsobom oznamovať tretím osobám. Nesmiete ho ani upravovať, meniť, dopĺňať, spájať s iným obsahom, ani vytvárať na jeho základe odvodené diela. Nebudeme Vám k nemu odovzdávať zdrojové kódy a Vy sa zaväzujete, že sa ich nebudete žiadnym spôsobom pokúšať získať (napríklad spätnou analýzou alebo rekompiláciou). V záhlaví E-shopu uvedieme informácie o nás, ako jeho tvorcovia. Toto označenie (logo) ani žiadnu inú časť nášho obsahu nie ste oprávnený meniť, zakrývať alebo do nej akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať. Cena za oprávnenie podľa tohto článku je zahrnutá v cene za Službu, ku ktorej sa oprávnenie udeľuje, za obdobie, ku ktorému sa vzťahuje.

7.4. Upozorňujeme, že nesmiete vykonávať akékoľvek penetračné testy alebo analýzy zraniteľnosti softvérových alebo iných našich plnení. Je zakázané vykonávať akékoľvek úkony, ktoré môžu obmedziť, narušiť alebo mať inak negatívny vplyv na stabilitu poskytovaných plnení, ich dostupnosť alebo na nami uchovávané dáta. Obmedzenia podľa tohto odseku platí nezávisle od toho, či bola medzi nami uzatvorená zmluva alebo nie.

7.5. Nakoniec sa môže stať, že nám niečo k zapracovaniu dodáte Vy - napríklad fotografie alebo grafiku atď. Pokiaľ sa toto bude diať, prosíme Vás, aby ste si pre vlastnú ochranu skontrolovali, že máte práva tieto dodávané časti používať na účel, na aký nám ich dávate. U týchto častí to nemáme za Vás ako skontrolovať.

7.6. Ak porušíte ktorékoľvek ustanovenie tohto článku, vzájomne sme sa dohodli, že nám zaplatíte zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR za každé jedno porušenie. Všetky zmluvné pokuty sú splatné okamihom, keď povinnosť porušíte.

7.7. Okrem nároku na zmluvnú pokutu máme v prípade Vášho zásahu do nášho obsahu aj nároky vyplývajúce z autorského zákona, najmä nárok na zdržanie sa ďalších zásahov do autorských práv, nárok na oznámenie údajov o spôsobe a rozsahu neoprávneného použitia softvéru a nárok na odstránenie následkov zásahu do autorských práv vrátane poskytnutia primeraného zadosťučinenia a vydanie prípadného bezdôvodného obohatenia.

8. Mlčanlivosť

8.1. Počas našej spolupráce si budeme vymieňať veľa informácií a medzi nimi aj informácie, ktoré pre nás alebo pre Vás môže byť dôležité chrániť - tzv. dôverné informácie. Dôverné informácie sú neverejné informácie obchodnej alebo výrobnej povahy, vrátane obchodných tajomstiev a ďalšie neverejné informácie, ktoré by priemerný človek považoval za dôverné s ohľadom na ich obsah alebo spôsob, akým boli oznámené. Aby ste vedeli, čo si pod touto formuláciou predstaviť, budú to najmä: naša cenová ponuka pre Individuálnu Objednávku, naše počítačové programy, dokumentácia súvisiaca so Službou, analýzy, prípravné a koncepčné materiály, pracovné postupy, obchodné plány, know-how, zmluva, naše vzájomná komunikácia vrátane komunikácie učinenej pred uzavretím našej dohody o poskytovaní Služby atď.

8.2. O všetkých týchto informáciách sme my aj Vy povinní zachovávať mlčanlivosť, nešíriť ich nikde a chrániť ich pred zneužitím. Využívať ich možno len za účelom našej vzájomnej spolupráce. Pokiaľ by bolo oznámenie dôvernej informácie vyžadované legislatívou, úradmi alebo súdmi, musíme sa o tom vzájomne informovať. Ak nám budete chcieť oznámiť niečo naozaj dôverného, prosíme, nerobte tak nezabezpečenou e-mailovou komunikáciou, ale dohodnite sa s nami na inom spôsobe, akým si tieto informácie budeme oznamovať.

8.3. Ak porušíte povinnosť mlčanlivosti, zaplatíte nám rovnakú zmluvnú pokutu, ako podľa ods. 7.6.

9. Limitácia zodpovednosti

9.1. Naša zodpovednosť sa  nevzťahuje na také prípady vzniku škody, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Nezodpovedáme za Váš ušlý zisk ani za bezproblémovú funkčnosť napojenia Služby na produkty tretích strán. Ďalej nezodpovedáme za chyby ani ujmu spôsobenú:

 1. chybami Služby alebo iných našich výstupov, ak ich zapríčiníte Vy, tretie osoby alebo udalosti vyššej moci,
 2. vložením nesprávnych údajov alebo súborov do Služby Vaším chybným postupom alebo nesprávnou interpretáciou údajov zobrazovaných v Službe,
 3. zavírením Vašej lokálnej siete alebo počítačov vírusmi (malware, spyware a pod.) alebo útoky tretích osôb,
 4. zásahy Vás alebo tretích osôb do systémového programového vybavenia a prostredia Služby,
 5. nesprávnou funkčnosťou technického vybavenia, operačného systému alebo siete alebo spôsobenú programami tretích strán, ktoré bežia súčasne s programovým vybavením dodaným nami,
 6. stratou alebo poškodením dát v dôsledku nesprávnej obsluhy Vaším správcom,
 7. porušením práv duševného vlastníctva spôsobeným Vami, alebo
 8. v dôsledku okolnosti vzniknutej nezávisle od našej vôle (vyššia moc) ako je napríklad porucha zariadenia, výpadok internetu alebo elektriny,
 9. z akýchkoľvek iných dôvodov, či už nami zavinených či nezavinených.

9.2. Zaväzujete sa nás odškodniť za všetky nároky, škody či inú ujmu a ďalšie náklady (vrátane nákladov na mimosúdne konanie, právne zastúpenie, konanie pred súdmi alebo správnymi a inými orgánmi), ktoré voči nám uplatní tretia strana z dôvodu porušenia ustanovení našej dohody alebo týchto Podmienok z Vašej strany alebo zo strany inej osoby, ktorej ste umožnil prístup k Službe. Ďalej sa zaväzujete na vlastné náklady viesť mimosúdne rokovania s treťou stranou a brániť nás v prípadných súdnych, rozhodcovských či iných konaniach.

9.3. Ak by nastala ktorákoľvek z vyššie uvedených informácií, budeme sa o tom vzájomne informovať. My za tým účelom použijeme náš web. Ak by takáto okolnosť mala vplyv na nejaké termíny, dáme si zároveň vedieť o ich zmenách.

10. Ďalšie body, ktoré nám príde dôležité spomenúť

10.1. Prosíme, aby ste aj Vy dodržiaval zásady slušného správania, a to najmä pri písomnej a telefonickej komunikácii s nami.

10.2. Všetky zmluvné pokuty uvedené v týchto VOP sú splatné okamihom porušenie povinnosti, ku ktorej sa vzťahujú, a môžeme ich uplatniť za každé jednotlivé porušenie povinnosti, ku ktorej sa vzťahujú. Ich zaplatením nie je dotknutý nárok na plnú náhradu škody.

10.3. Máme oprávnenie od Vás požadovať preukázanie totožnosti kópiou občianskeho preukazu, alebo iným dokladom totožnosti s fotografiou. Ak ste zástupcom konečného užívateľa/oprávnenej osoby, môžeme po Vás požadovať preukázanie väzby na konečného užívateľa/oprávnenej osoby doložením písomnej plnej moci, na základe ktorej ste oprávnený k jednaniu za konečného užívateľa/oprávnenej osoby.

10.4. Ak nesplníte svoj záväzok uhradiť cenu podľa týchto Podmienok včas a v plnej výške, môžeme odovzdať pohľadávku / pohľadávky tretej strane k jej riadnemu vymoženiu v plnej výške, vrátane všetkých nárokov plynúcich z vymáhania pohľadávky.

11. Spracovanie osobných údajov

11.1. V rámci našej spolupráce dôjde k sprístupneniu alebo spracovaniu niektorých osobných údajov. Podmienky pre takúto prácu a informácie na spracovanie nájdete v našom dokumente "Podmienky ochrany osobných údajov", ktoré sú umiestnené na našej webovej stránke.

11.2. Ak ste ako príjemca služby podnikateľom alebo právnickou osobou využívajúcou služby na iný účel ako je podnikanie, uzatvorením Zmluvy podľa bodu 2.2.  VOP automaticky uzatvárate ako prevádzkovateľ aj zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR)  /  (ďalej len „DPA zmluva“), v ktorej  spoločnosť má postavenie sprostredkovateľa.

11.3. Ak ste ako príjemca služby  fyzickou osobou využívajúcou poskytované služby v režime výnimky domácich alebo osobných činností podľa čl. 2 ods. 1 písm. c) GDPR neuzatvárate DPA zmluvu. V prípade, ak ako príjemca služby ste fyzickou osobou vykonávajúcou pri využívaní služieb také činnosti, ktoré z hľadiska svojho obsahu a významu presahujú podmienky pre aplikovanie výnimky domácich alebo osobných činností ste povinný pred uzatvorením zmluvy podľa bodu 2.2. VOP informovať o tejto skutočnosti spoločnosť a uzatvoriť DPA zmluvu individuálne.

11.4. DPA zmluva je každému Príjemcovi služby, ktorý je Podnikateľom prispôsobená vo vzťahu k poskytovanej službe a identifikačným údajom Podnikateľa automaticky, pričom takto individualizovaná DPA zmluva je Podnikateľovi kedykoľvek prístupná po prihlásení sa do aplikácie Control Panel.

11.5.Pre odstránenie pochybností platí, že DPA zmluva sa uzatvára na diaľku elektronicky podľa bodu 11.2.  VOP. Podnikateľ je oprávnený vyžiadať od spoločnosti  DPA zmluvu aj v písomnej forme opatrenú podpisom štatutárneho orgánu spoločnosti, je oprávnený  si DPA zmluvu kedykoľvek vytlačiť z aplikácie Control Panel a v spojitosti s poukazom na bod 11.2. VOP preukázať dozornému orgánu platné uzatvorenie DPA zmluvy.

11.6.Vzor DPA zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi Podnikateľom a Spoločnosťou je dostupný prostredníctvom odkazu integrovaného do Objednávky.  Podnikateľ je povinný sa s ním oboznámiť pred uzatvorením zmluvy podľa bodu 2.3. VOP.

11.7. Spoločnosť má právo DPA zmluvu jednostranne zmeniť alebo doplniť bez vplyvu na platnosť jej uzatvorenia, pokiaľ nejde o podstatné zmeny a je zachovaný súlad s požiadavkami čl. 28 ods. 3 GDPR. Vy máte právo voči takýmto zmenám namietať alebo bez udania dôvodu odstúpiť od (hlavnej) zmluvy alebo od časti zmluvy, ktorá upravuje poskytovanie dotknutej služby.

12. Komunikácia

12.1. Všetka komunikácia a zasielanie oznámení týkajúcich sa našich vzájomných vzťahov, najmä vzniku, trvania a zániku našej Zmluvy  o poskytovaní Služby s výnimkami, na ktorých sme sa spolu dohodli alebo uvedených v týchto Podmienkach, bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu, kedy doručenie e-mailu nastane okamihom odoslania elektronickej správy na príslušnú e-mailovú adresu adresáta, pokiaľ sa tak stane v pracovné dni medzi 8:00-15:00 hod., v opačnom prípade o 8:00 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a pokiaľ doručenie správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené z rovnakej e-mailovej adresy, na ktorú e-mail odoslal odosielateľ (okrem doručenia objednávok). Zaväzujete sa pre účely komunikácie využívať výhradne e-mailovú adresu uvedenú v sekcii administrácie svojho účtu.

13. Ukončenie poskytovania služby

13.1. Spoločnosť si vyhradzuje právo  od Zmluvy odstúpiť a to pre podstatné porušenie Zmluvy za ktoré sa  považuje :

 1. Vaše omeškanie s úhradou akejkoľvek čiastky po dobu dlhšiu ako 14 dní,
 2. porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia bodu 3.4.  alebo 3.6., alebo  článku 8 VOP  z Vašej strany.

13.2. Odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služby môžeme tiež, ak vstúpite do likvidácie, je u Vás  zavedená nútená správa, bol podaný návrh na konkurz alebo bol zamietnutý jej návrh na jeho začatie alebo bol  voči Vám zahájený výkon rozhodnutia.

13.3. Do 14 dní od ukončenia poskytovania Služby zmažeme všetky Vaše dáta nahrané do Služby. Nezabudnite si ich teda pred skončením exportovať a zálohovať.

13.4. Ukončenie poskytovania Služby z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na Vašu povinnosť zaplatiť cenu za všetky Služby, ktoré už boli úplne alebo čiastočne poskytnuté. V prípade, že ukončíte dohodu o poskytovaní Služby počas trvania Vášho predplateného obdobia, nebudete mať nárok na vrátenie žiadnej časti už uhradenej ceny za Službu, ktorá sa tým považuje za zmluvnú pokutu za predčasné ukončenie Zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Právne vzťahy  vyplývajúce z VOP sa riadia zákonom  č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona c. 160/2005 Z.z.. 

14.2.  Uzatvorené Zmluvy s našou spoločnosťou  sa spravujú ustanoveniami zák. c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva na základe Objednávky  je uzavretá ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom v súlade s ustanoveniami § 263 Obchodného zákonníka v prípade kolízie dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka s ustanoveniami tejto Zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy a týchto VOP. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by ste boli  cudzincom, alebo ak by sa Služby poskytovali na územie iného štátu.

14.3.  Akceptovaním týchto VOP sme sa  dohodli, že po odstúpení od Zmluvy spôsobujúcom jej zánik, zostáva zachovaná platnosť a účinnosť ustanovení týkajúcich sa Ceny a sankcií. Vzájomne sme sa dohodli, že nie sme povinný vrátiť si plnenia poskytnuté pred zánikom Zmluvy.

14.4. Akceptovaním týchto VOP  vyhlasujete, že obsah Zmluvy a týchto VOP sú Vám jasné, určité a zrozumiteľné a zaväzujete sa ich plniť. VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky Zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb zo strany spoločnosti, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za Zmluvu podľa týchto VOP.

14.5. Text VOP vyhotovený v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pred znením VOP vyhotovených v akomkoľvek inom jazyku.

14.6. Tým, že ste zaslali kompletne vyplnenú Objednávku  potvrdzujete, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

14.7. Všetku komunikáciu a vzájomné dohody archivujeme v elektronickej podobe, popr. písomnej podobe a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie je slovenský jazyk.

14.8. Nie ste oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z dohody o poskytovaní Služby alebo týchto Podmienok, či už sčasti alebo ako celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Rovnako tak voči našej spoločnosti nie ste oprávnený  započítavať žiadne nároky, ak s tým nebudeme písomne vopred súhlasiť. My sme oprávnení postúpiť všetky práva a záväzky bez Vášho predchádzajúceho súhlasu v prípade, že ste v omeškaní so splnením akejkoľvek svoje povinnosti vyplývajúcej z dohody o poskytovaní Služby alebo týchto Podmienok.

14.9. Pracovať s Vami je pre nás česť, preto by sme radi o našej spolupráci informovali aj našich ostatných zákazníkov. Za týmto účelom, ak nám neoznámite inak, môžeme umiestniť Vašu obchodnú firmu, logo, ochrannú známku či akékoľvek iné obchodné označenie na naše webové stránky do sekcie referencií a užívať ich ako referenciu v našich ponukách. Ak by to pre Vás však z akéhokoľvek dôvodu začalo byť problém, stačí napísať a Vašu spoločnosť z našich referencií odstránime.

14.10. Tieto VOP v plnom rozsahu nahradzujú doteraz platné a účinné VOP. Tieto VOP boli zverejnené na webovej stránke www.rucicky.sk a nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.10.2021.