Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov spracúvaných pre účel poskytnutia služby a marketingu

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci  spoločnosti JIMI fashion s.r.o., so sídlom: Macáková 167/20, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík, IČO: 50 865 561 DIČ 2120520413, IČ DPH: SK2120520413 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:41409/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) pri poskytovaní našich služieb e-shopu.

V súvislosti s uvedenými službami sú Vám zo strany Spoločnosti ako aktuálneho prevádzkovateľa v súlade s Nariadením  Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej primerane aj „Nariadenie“), najmä podľa čl. 14 Nariadenia, poskytované nižšie uvedené informácie s tým, že na ochranu osobných údajov sa vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely prevádzkovania e-shopu, zasielania newslettrov a realizácie marketingu a to na právnom základe udeleného súhlasu dotknutej osoby podľa Nariadenia alebo oprávneného záujmu Spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Spracúvanými osobnými údajmi pre účely zasielania newslettrov a marketingu sú e-mailová adresa, prípadne aj meno a priezvisko.

V prípade súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa tento udeľuje podľa Nariadenia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade súhlas v súlade s Nariadením a právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať postupom uvedeným nižšie.

Ak sa spracúvanie existujúcich osobných údajov dotknutej osoby  neopiera o súhlas dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov sa môže na uvedený účel realizovať aj bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa naďalej zachovať s touto osobou komunikáciu v potrebnom rozsahu a informovať ju o objednaných službách a nových ponukách. Aj v tomto prípade sú poskytované informácie podľa Nariadenia a dotknutá osoba má vždy zachované práva uvedené nižšie, najmä právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, a to postupom uvedeným nižšie.   

Osobné údaje sa musia poskytnúť, pretože bez toho nie je možné aby s dotknutou osobou bola uzatvorená zmluva o poskytnutí služby e-shopu. Osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať.

Poskytovanie osobných údajov na účely marketingu nie je zmluvnou požiadavkou, ak iné nevyplýva priamo z Nariadenia.

Osobné údaje sa môžu poskytovať osobám a príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave a zasielaní objednanej služby a plnení  spojených so splnením účelu  pre ktorý slúžia spracúvané osobné údaje. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Spoločnosti  z oblasti informačných technológií, dizajnu a marketingu, ktorí sa podieľajú na príprave, zasielaní a vyhodnotení objednávky ako aj  newslettrov a marketingových oznámení.

Osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania. Spracúvajú sa bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

 

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov pre uvedený účel  prevádzkovateľ JIMI fashion s.r.o., uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:

JIMI fashion s.r.o., so sídlom: Macáková 167/20, 040 11 Košice - mestská časť Lorinčík, IČO: 50 865 561, DIČ 2120520413, IČ DPH: SK2120520413,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41409/V, adresa elektronickej pošty:  jimi@jimishop.sk, telefónne číslo: +421918444666;

Naše platné kontaktné údaje nájdete na www.rucicky.sk v sekcii Ochrana osobných údajov a takéto sú aj kontaktné údaje pre prípadnú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

 

Podľa Nariadenia máte ( dotknutá osoba ) právo:

a)    kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; 

b)    požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a  na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,

c)    namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

d)    na prenosnosť osobných údajov,

e)    byť informovaní o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,

f)     podať  sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až f) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Spoločnosti, zaslaním e-mailu na adresu jimi@jimishop.sk  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. 

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.  Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia a uvedeného zákona, prípadnú zmenu Vám oznámime.

Poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám oznámte. V súvislosti s ponukou služieb môžeme zaviesť opatrenia za účelom overenia, či súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov je poskytnutý alebo schválený jej zákonným zástupcom, prípadne postupovať podľa právnych predpisov. Poskytnutím osobných údajov, vo vyplnenej Objednávke a odsúhlasením oboznámenia sa s týmto dokumentom o ochrane osobných údajov udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa týchto podmienok.